Immigration Police เวอร์ชันภาษาไทย

04/22/2017 5

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดย Fabulous TV Pattaya และ Fabulous 103FM ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนด้วยความถูกต้อง ในนามของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้ขอให้ทางบริษัทสื่อ Fabulous Pattaya Media Group ทำการเผยแพร่การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว(ที่ไม่ใช่คนไทย) เพื่อให้ข้อมูลแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม ผู้เช่าคอนโด รวมไปถึงผู้ที่อาศัยในบ้านส่วนตัว ทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยร่วม FOR ENGLISH Version click HERE ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติและเพื่อการช่วยเหลือสถานทูตต่างๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ค้างคืนในถิ่นที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จึงทำมีการขอความร่วมมือมาเพื่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถค้นหาทุกคนในประเทศได้อย่างง่ายดาย ข้อบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการเข้าเมืองในประเทศไทยมาตรา 37 และมาตรา 38 […]