Immigration Police เวอร์ชันภาษาไทย

04/22/2017 5

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ โดย Fabulous TV Pattaya และ Fabulous 103FM ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นการเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนด้วยความถูกต้อง ในนามของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้ขอให้ทางบริษัทสื่อ Fabulous Pattaya Media Group ทำการเผยแพร่การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว(ที่ไม่ใช่คนไทย) เพื่อให้ข้อมูลแก่แขกที่เข้าพักในโรงแรม ผู้เช่าคอนโด รวมไปถึงผู้ที่อาศัยในบ้านส่วนตัว ทั้งเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยร่วม FOR ENGLISH Version click HERE ข้อมูลที่จะกล่าวถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติและเพื่อการช่วยเหลือสถานทูตต่างๆได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ค้างคืนในถิ่นที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จึงทำมีการขอความร่วมมือมาเพื่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถค้นหาทุกคนในประเทศได้อย่างง่ายดาย ข้อบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการเข้าเมืองในประเทศไทยมาตรา 37 และมาตรา 38 […]

Eggs Benedict or just a pile of poop on toast?

07/21/2016 0

Restaurants, Cafes and Home Cooks… Take Note… With the famous Eggs Benedict dish now popular around Pattaya, and one establishment, at least, simply serving two poached eggs on toast and claiming thats  how ” they […]

1 2 3 58